تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه تربیت مدرس قم 
 
خارج