آلبوم من ◂ نشست مطبوعاتی پایگاه مجلات 3
به همراه مسول روابط عمومی پایگاه آقای مجید اکبری