پایگاه اطلاع رسانی مجلات
58 بازدید
محل ارائه: مركز تحقیقات كامپیوتری علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1384
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پایگاه (تحلیل گر سیستم)
زبان : فارسی
آدرس پایگاه www.noormags.com